Poświadczenia

Kompleksowa termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła Szkoły Podstawowej nr 2 w Chybiu

Kubatura termoizolowanego obiektu wynosi – 5841,73 m3

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi – 1441,84 m2

Podczas realizacji zadania wykonano:

- hydroizolacje oraz docieplenie ścian fundamentowych pianą poliuretanową w technologii natryskowej gr. 10 cm - 211,02 m2,

- hydroizolacje oraz docieplenie ścian fundamentowych styropianem XPS gr. 15 cm – 45 m2,

- montaż izolacji przeciwwodnej z foli kubełkowej – 293,10 m2,

- wykonanie nowej kanalizacji deszczowej z rur PCV – 173 mb rur fi 160 mm, 7 studzienek PCV fi 425 mm, 3 studzienki ściekowe uliczne, 12 szt czyszczaków wra z podejściami,

- wykonanie wokół budynku drenażu z rur PCV – 172 mb rur, 22 szt studzienek fi 315 mm, 2 szt studni fi 600mm, 1 szt studni fi 425 mm,

- montaż kompletnej przepompowni wód drenażowych fi 800 mm wraz z instalacją AKPiA - 1 kpl,

- wykonanie stabilizacji podłoża gruntowego cementem do Rm=5 MPA, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm – 930 m2,

- wykonanie mechanicznego korytowania, profilowania oraz podbudowy z kruszywa łamanego o grubości warstw: 15 cm dolna i 8 cm górna - 1356,90 m2,

- wykonanie nowego otoku instalacji odgromowej - 172 mb bednarki,

- roboty ziemne i zagospodarowania terenu związane z dociepleniem ścian fundamentowych, wymianą

gruntu, montażem drenażu wokół budynku oraz wykonaniem nowej kanalizacji deszczowej

- prace demontażowe i rozbiórkowe.

- docieplenie ścian nadziemia styropianem gr. 17 cm wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - 855 m2

- docieplenie ścian cokołu styropianem gr. 17 cm wraz z wykonaniem okładziny z płytek kamiennych - 211 

m2 

- docieplenie stropodachu wełną mineralną gr. 25 cm - 824 m2

- wykonanie nowego systemu odwodnienia dachu z blachy tytan-cynk - 180 mb. rynien, 80 mb. rur spustowych

- wykonanie obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk - 130 m2

- wykonanie obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk - parapety - 100 m2 

montaż nowej stolarki okiennej PCV - 1 kpl. - demontaż starej i montaż nowej instalacji odgromowej - 1 kpl.

- montaż szklanych zadaszeń nad wejściami do budynku na odciągach ze stali nierdzewnej - 25 m2

- malowanie antykorozyjne istniejącego dachu budynku - 1226 m2

- demontaż starej i wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania obejmującej montaż rur ze stali glowej ocynkowanej, 900 mb. oraz grzejników z montażem zaworów termostatycznych - 82 kpl.

- budowla kompletnej kotłowni gazowej o mocy 120 kW z osprzętem regulującym oraz instalacją AKPIA - 1 kpl.

- montaż kompletnego systemu przeciwoblodzeniowego na dachu budynku - 1 kpl.

- ułożenie chodników i parkingów z kostki brukowej - 500 m2

- budowa pochylni dla niepełnosprawnych, 40 m2

- pozostałe roboty wykończeniowe zewnętrzne i wewnętrzne, roboty ziemne i zagospodarowania terenu, roboty murarskie i konstrukcyjne, prace demontażowe i rozbiórkowe